Användarvillkor och sekretesspolicy

 

 

 

Användarvillkor

SCA Hygiene Products AB, Göteborg
Organisationsnummer: 556007-2356

“SCA”, “vi” eller “oss” refererar nedan till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) som tillhandahållare av denna webbplats (”Webbplatsen”) såvida inte en viss webbplats eller en annan tjänst använder ”SCA” för att referera till någon annan enhet. Användarvillkoren gäller för webbplatser och andra tjänster som hänvisar till dessa Användarvillkor.

Användarvillkoren och SCA:s tillhandahållande av Webbplatsen regleras av svensk lag. Eftersom SCA-koncernen består av enheter från flera länder bör du vara uppmärksam på att om ett annat företag anges som tillhandahållare av en viss webbplats eller tjänst kan lagarna i landet där detta företag har sitt säte föreskriva andra eller ytterligare regler. I sådana fall är det lagarna i landet där företaget har sitt säte som gäller och som det aktuella företaget kommer att följa.

 

Upphovsrätt

Materialet på Webbplatsen tillhandahålls av SCA som en service för kunderna och får endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ner i enlighet med bestämmelserna nedan. Genom att ladda ner material från Webbplatsen godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda Webbplatsen eller ladda ner något material.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör SCA, dess dotterbolag, relaterade företag, licensgivare eller joint venture-partners. SCA:s varumärken och märkesnamn får endast användas i enlighet med Användarvillkoren eller med skriftligt förhandstillstånd från SCA. Alla användning av SCA:s varumärken för reklam eller marknadsföring av SCA:s produkter ska godkännas av SCA.

 Begränsad användning

Allt innehåll på Webbplatsen, t.ex. text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp och mjukvara tillhör SCA eller dess innehållsleverantörer och skyddas av svensk och internationell upphovsrättslag. Otillåten användning eller spridning av material från Webbplatsen kan utgöra brott mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar och/eller andra lagar och leda till såväl civil- som straffrättsliga påföljder.

Webbplatsen får varken helt eller delvis reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare eller på annat vis utnyttjas i kommersiellt syfte såvida inte SCA uttryckligen i skrift tillåter detta. Tillåtet är att ladda ner en kopia av informationen på SCA:s webbplatser på en enda dator för uteslutande personligt, icke-kommersiellt och internt bruk.

Du får inte ändra, använda eller överföra informationen i något som helst kommersiellt syfte och inte heller radera några meddelanden om upphovsrätt eller andra rättigheter från informationen. Du godkänner att det är ditt ansvarar att förhindra otillåten kopiering av materialet och att försäkra att din organisations personal och leverantörer (i förekommande fall) iakttar dessa restriktioner. Det är ditt ansvarar att följa alla tillämpliga upphovsrättslagar. Det är tillåtet att kopiera Webbplatsen som en nödvändig tillfällig handling i samband med att Webbplatsen visas och även tillåtet att för personligt bruk skriva ut en kopia av så mycket av Webbplatsens innehåll som kan anses rimligt för privata ändamål. All annan användning är förbjuden. Du får inte visa Webbplatsen i en ”frame” eller länka till någon annan sida än startsidan utan skriftligt förhandstillstånd från SCA. SCA beviljar dig inga som helst uttryckliga eller underförstådda rättigheter till några patent, upphovsrätter, varumärken eller företagshemligheter.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” utan uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive garantier om säljbarhet, om frånvaro av intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller lämplighet för något särskilt ändamål. I de fall SCA länkar till webbsidor tillhörande tredje part sker sådan länkning endast för att underlätta för användaren och SCA ansvarar varken för sådana webbsidors innehåll eller innehållets riktighet.
SCA ska under inga som helst omständigheter bära något som helst skadeståndsansvar, inklusive utan begräsningar skadeståndsansvar för utebliven vinst, verksamhetsavbrott eller förlust av information som uppstår i samband med användningen av eller oförmågan att använda informationen även om SCA underrättats om risken för sådant skadeståndsansvar.

SCA garanterar heller inte riktigheten eller fullständigheten hos information, text, grafik, länkar eller andra objekt som ingår i informationen. SCA har rätt att när som helst ändra informationen eller produkterna som beskrivs i informationen utan att meddela detta i förväg. SCA förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material på Webbplatsen.

Material från användare

Allt material, all information och all annan kommunikation som du skickar till eller lägger ut på Webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, fullständigt underlicensierbar och oskyddad (”Kommunikation”). SCA har inga skyldigheter beträffande Kommunikationen. Det står SCA fritt att lämna ut, kopiera, sprida, införliva och/eller på annat vis använda all Kommunikation tillsammans med data, bilder, ljud, texter och annat som ingår i Kommunikationen för vilket som helst kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte. Om du via Webbplatsen eller på annat sätt lämnar personuppgifter till SCA godkänner du att SCA får använda uppgifterna för att utvärdera din information och marknadsföra SCA:s produkter och tjänster, inklusive skicka uppgifterna till tredje land och lägga upp dina personuppgifter på internet. SCA:s hantering av personuppgifter regleras av svensk lag och du kan kontakta SCA i händelse av felaktiga uppgifter eller i andra ärenden kopplade till dina personuppgifter. Du får inte lägga upp någon Kommunikation som kan anses stötande, som kränker någon annan persons integritet, som kan betraktas som kommersiell marknadsföring eller på annat sätt är olaglig eller olämplig. Vi raderar sådan Kommunikation så fort vi blir varse den och förbehåller oss rätten att utesluta dig som användare från vår Webbplats eller våra tjänster. När du använder tjänster som tillhandahålls av tredje part, t.ex. Facebook, kan även villkor från tredje part gälla. T.ex. gäller villkoren som anges i “Statement of Rights and Responsibilities” för alla som använder och besöker Facebook. Vi rekommenderar därför att du läser igenom sådana eventuella villkor innan du använder någon tjänst som tillhandahålls av tredje part.

 

Övrigt

 

SCA kan när som helst revidera Användarvillkoren genom att uppdatera informationen på denna sida. SCA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande 1) ändra villkoren, 2) granska och radera upplagt material och 3) när som helst upphöra att tillhandahålla Webbplatsen utan att meddela detta i förväg. Om något villkor eller någon bestämmelse häri bedöms var olaglig, ogiltig eller av någon anledning ogenomförbar ska detta inte på något vis påverka eller begränsa giltigheten eller genomförbarheten hos övriga villkor och bestämmelser.  

Integritetspolicy

Policy för behandling av personuppgifter

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (”SCA”) och dess dotterbolag (”SCA” eller ”SCA-koncernen”) har som målsättning att alla som lämnar personuppgifter till SCA ska känna sig säkra på att deras integritet respekteras och att personuppgifterna hanteras med vederbörlig försiktighet. Se även SCA-koncernens Uppförandekod.

SCA följer utöver denna Integritetspolicy alla tillämpliga dataskyddslagar som reglerar insamlingen och användningen av uppgifter som kan hänföras till en enskild individ (”personuppgifter”). Syftet med denna Integritetspolicy är att fastställa vilka principer som ligger till grund för hur vi använder personuppgifter som lämnas till oss eller som vi samlar in. Det är SCA (eller relevant dotterbolag) som ansvarar för hanteringern av personuppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy.

 

Information – personuppgifter

Personuppgifter, inklusive information såsom namn och adresser som du lämnar till SCA, kan behandlas såväl manuellt som av datorer.

De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas i syfte att (i) administrera varje begäran från eller avtal med dig, (ii) tillhandahålla information och tjänster i förhållande till en sådan begäran eller sådant avtal, samt (iii) för marknadsföring och kunduppföljning och (iv) för försäljning/produktutveckling i den utsträckning som SCA finner det lämpligt. Genom att lämna personuppgifter medger och samtycker du till att vara bunden av de villkor som anges i denna Sekretesspolicy och i Användarvillkoren.

Varje besök på SCAs Webbplatser kan leda till att den IP-adress som används för sådan åtkomst registreras. Vi använder även IP-adresser för att mäta användningen av SCAs Webbplatser. (En IP-adress är ett unikt nummer som tillhandahålls automatiskt av din webbläsare varje gång du besöker en webbplats, och som gör det möjligt att emellanåt identifiera en användares internetanslutning.) Sådana mätningar kan även omfatta insamling av information om hur du använder Webbplatsen, inklusive övervakning av sidanvändning för att hjälpa SCA att förbättra Webbplatsen, anpassa din upplevelse genom att skräddarsy vilket innehåll som visas, optimera din användarupplevelse och bedöma besöksfrekvensen. Detta kan också tillämpas på varje användarkonto som du kan ha hos SCA. Vi kan också komma att utföra statistiska analyser av insamlade data.

Känslig information

Om du frivilligt lämnar känslig information om dig själv till oss (t.ex. information angående din hälsa) godkänner du i praktiken att SCA får använda den känsliga informationen i de syften som fastställs i Integritetspolicyn (eller i eventuella andra meddelanden om hur vi använder personuppgifter som visas i samband med sådan insamling) i den mån ett sådant godkännande krävs enligt tillämplig lag.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

SCA får lämna ut dina personuppgifter till tredje part, t.ex. en partner eller en återförsäljare av våra produkter, om avsikten är att uppfylla syftet för vilket uppgifterna samlades in. Uppgifter som du lämnar till oss kan komma att lämnas till andra parter inom SCA-koncernen och/eller partners med säte i länder både inom och utanför EU. Iaktta försiktighet när du lämnar ut personuppgifter på internet. Det är ditt ansvar att hålla lösenord och personuppgifter hemliga. Genom att använda denna webbplats erkänner och godkänner du dessa risker.

Tillgång till och ändring av personuppgifter

Om du har några frågor angående vår hantering av personuppgifter eller om du har anledning att tro att vi hanterar information som är inkorrekt eller ofullständig bör du kontakta det SCA-bolag vars namn syns tydligt på Webbplatsen. Lokala dataskyddslagar kan ge dig rätt att komma åt och ändra dina personuppgifter. Sådana rättigheter kommer vi att iaktta i så hög grad som möjligt för att uppfylla alla våra rättsliga skyldigheter.

För att kontakta tillhandahållaren av Webbplatsen angående Integritetspolicyn, var vänlig kontakta SCA på adressen Box 200, 101 23 Stockholm eller per e-post på adressen info@sca.com.

 

Användning av cookies

Denna Webbplats använder cookies. Här beskriver vi hur vi använder cookies och hur du gör för att behålla eller radera cookies.   

Vad är en cookie?

En cookie är en liten datafil som överförs till din dators hårddisk när du besöker en webbplats.
Det är inget program, utan en fil som gör det möjligt för en webbplats att spara och läsa information om användarens besöksmönster.

De flesta webbplatser använder cookies, eftersom de är ett viktigt verktyg för att göra internet till en bättre upplevelse för alla användare. Cookies gör det möjligt för webbplatser att erbjuda personligt anpassade tjänster (såsom att komma ihåg inloggningar, minnas vilka varor du lagt i en varukorg och visa innehåll som är relevant för dig).
Det finns olika typer av cookies: tillfälliga cookies (eller sessionscookies), som raderas när webbläsaren stängs, samt beständiga cookies, som sparas till dess att de aktivt raderas eller löper ut (webbplatsen kan programmera cookiens giltighetstid). 

Hur raderar jag en cookie?

De flesta webbläsare är inställda att automatiskt acceptera cookies.

Du kan stänga av cookies i din webbläsare, men tänk på att du då kan förlora många av de funktioner som gör att olika webbplatser fungerar som avsett.

Om du vill veta mer om cookies kan du besöka webbplatsen www.aboutcookies.org, som innehåller omfattande och oberoende information om hur du stänger av cookies i webbläsarens inställningar och raderar de cookies som redan finns på din dator.

Om du vill radera cookies från en mobiltelefon hänvisar vi till telefonens bruksanvisning.

Lista över cookies som används på lights by TENA

Denna Webbplats använder cookies för att erbjuda dig en personligt anpassad upplevelse. Varje gång du använder Webbplatsen kommer cookies att överföras och/eller läsas. Nedan är en lista över de cookies som vi använder. 

Cookie

Syfte

Kategori

Beständighet

Första eller treje part

 s_cc  

Placeras och används av JavaScript för att avgöra om cookies godkänts

Absolut nödvändiga cookies

Sessionens slut

 1

 s_sq

Placeras och används av JavaScript när funktionen ClickMap är aktiverad, innehåller information om den länk som användaren tidigare klickat på Absolut nödvändiga cookies Sessionens slut   1

 s_vi

Unikt besökar-ID med tids- och datumstämpel Absolut nödvändiga cookies
 5 år – 1 dag   1

 ASP.NET_SessionId

Sparar användaruppgifter på servern som webbapplikationer kan använda för att behandla förfrågningar från den användare för vilken sessionen skapades.  Absolut nödvändiga cookies
Sessionens slut   1
BIGipServer~SCA~www.lightsbytena.com_PROD_HTTP_Pool
Innehåller IP-adressen till den server som användaren dirigeras till och den serverport via vilken anslutningen etableras. Används för lastbalansering Absolut nödvändiga cookies Sessionens slut   1

 

Absolut nödvändiga cookies – Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda dess funktioner, såsom att få åtkomst till skyddade delar av webbplatsen. Utan dessa cookies kan inte webbplatsen tillhandahålla de tjänster som du begärt, t.ex. att genomföra ett köp.

Prestandacookies – Dessa cookies samlar information om hur besökare använder en webbplats, t.ex. vilka sidor som är mest besökta och vilka sidor som ger felmeddelanden. Dessa cookies samlar inte information som kan identifiera en viss besökare. Alla insamlad information slås samman och är därför anonym. Informationen används endast för att förbättra webbplatsens funktion.

Funktionscookies – Dessa cookies gör att webbplatsen kan komma ihåg dina val (t.ex. namn, språk och region) och erbjuda dig bättre och personligt anpassade funktioner. Informationen som samlas in kan anonymiseras och dessa cookies kan inte användas för att spåra din webbläsaraktivitet på andra webbplatser.

Annonscookies – Dessa cookies används för att leverera annonser som är relevanta för dig och dina intressen. De används också för att begränsa det antal gånger som en enskild annons visas för dig och kan dessutom mäta annonskampanjers effektivitet. Dessa cookies placeras av våra annonsnätverk med tillstånd av Lights by TENA. De kommer ihåg att du har besökt en webbplats och delar denna information med andra organisationer, t.ex. annonsörer. Annonscookies är ofta kopplade till webbplatsfunktioner som tillhandahålls av en sådan annan organisation.

Godkännande av användarvillkoren

Genom att godkänna Användarvillkoren och genom att besöka och använda denna Webbplats samtycker du till användning av cookies. Du kan också samtycka till vår användning av cookies genom inställningar som du gjort i din webbläsare.

Material från användare

SCA kan tillåta dig att lägga upp information, kommentarer eller annat material på vår Webbplats, sociala medienätverk eller andra onlinetjänster. Detta görs i syfte att underlätta informationsflödet om SCA och våra produkter. Villkoren för sådan användning hittar du under rubriken ”Upphovsrättslig information” ovan.